Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Kệ Nguyện Quy Y Và Sám Hối Trước Tam Bảo

***QUY Y PHẬT BẢO***
Phật là nơi nương nhờ tối thượng,
Cho chúng con vô lượng an lành.
Qui y Phật Bảo từ ân,
Bồ Đề Tâm nguyện viên thành từ đây.

***SÁM HỐI VỚI PHẬT BẢO***
Gieo năm vóc trần vi sám tội,
Những lỗi lầm tham, giận, mê si
Cúi xin Phật Bảo chứng tri,
Con nguyền tinh tấn viễn ly não phiền.

***QUY Y PHÁP BẢO***
Pháp là nơi nương nhờ tối thượng,
Cho chúng con vô lượng an hòa,
Tự quy lý đạo bao la,
Minh tâm, kiến tánh, thắng ma não phiền.

***SÁM HỐI VỚI PHÁP BẢO***
Gieo năm vóc vô biên sám hối,
Những sở hành lầm lỗi vô minh.
Cúi xin Pháp Bảo chứng minh,
Con nguyền Chánh Đạo tâm linh quay về.

***QUY Y TĂNG BẢO***
Tăng là nơi nương nhờ tối thượng,
Cho chúng con vô lượng an lành.
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh,
Giác hạnh viên mãn nguyện hành từ đây

***SÁM HỐI VỚI TĂNG BẢO***
Gieo năm vóc tội rày tâm sám,
Những lỗi lầm ngã mạn, kiêu căng.
Cúi xin chư Thánh Hiền Tăng,
Con nguyền tinh tấn tham sân đoạn lìa.

*****************

Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo.

Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét