Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Người niệm Phật công phu sâu hay cạn, phải kiểm xem tâm của mình có thanh tịnh hay không. Nếu tâm của quý vị năm nay thanh tịnh hơn năm trước, vậy thì công phu niệm Phật đắc lực rồi. Tháng này thanh tịnh hơn tháng rồi một tí, vậy công phu của quý vị càng đắc lực hơn. Nếu phát hiện ngày hôm nay thanh tịnh nhiều hơn ngày hôm qua, vậy thì quý vị thành Phật không còn xa rồi.

(Hòa thượng Tịnh Không)
A Di Đà Phật.

----------------------------------------

Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây Hương Phụ, chẳng bao lâu, nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát SƠ PHÁT TÂM quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng Tâm một nhúm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tựa như ươm bón thứ rễ cây KHÔNG TÁNH. Chẳng bao lâu, sẽ sinh sôi nẩy nở vô số thảo mộc Phật Tri Kiến, tràn lan che chắn cả cánh đồng Vô Minh

------------------------

Nhân quả chẳng nể nang ai
*********************
Tề Tăng Viễn trụ chùa Tiết ở Lương Châu, giao du với bọn ăn chơi, chẳng giữ luật hạnh. Một đêm mộng thấy thần nhân đến mắng rằng:
- Ông là người xuất gia, sao lại làm những việc xấu ác như thế, hãy lấy gương soi mặt xem!
Tỉnh dậy, Sư đến vũng nước nhìn, thấy bên mắt có vệt đen, cho là vết bẩn, lấy tay chùi. Ai ngờ lông mi rụng theo. Sư kinh hãi, từ đó tự trách lỗi mình, thành tâm cải hối. Sư thường mặc áo xấu, mang giày rách, ăn ngày một bữa, sớm tối chí thành vừa sám hối, vừa khóc sướt mướt.
Hơn một tháng sau, lại mộng thấy vị thần hôm trước, vẻ mặt tươi cười bảo Sư:
- Biết lỗi có thể sửa được, đó là người trí. Nay ta tha cho ông đó!
Sư vừa sợ vừa mừng, mồ hôi tuôn khắp người. Trên mặt hai hàng mi mọc lại.
Sư đích thân trải qua hai quả báo, tin biết nhân quả ba đời chẳng hư dối. Từ đó thành tâm phụng trì giáo pháp, không hề lui sụt. Sau Sư trở thành một vị danh tăng.

(Sưu Tầm)

 

----------------------------------------------

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Linh Thứu thành La Duyệt Kỳ vì hàng trời người, quốc vương, đại thần… thuyết pháp cam lộ. Lúc ấy, có một vị Tỳ Kheo tánh nết cang cường, dũng mãnh. Đức Phật hiểu rõ tâm ý, nên dạy vị ấy: “Ông hãy ra khe núi Quỉ Thần phía sau núi, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu được chánh định. Hãy theo dõi hơi thở biết rõ dài ngắn, giữ tâm ý (an ban thủ ý), dứt vọng tưởng, hết đau khổ sẽ được Niết Bàn”.

Tỳ Kheo vâng lời liền đến khe núi tọa thiền. Núi rừng vắng vẻ, đồng vọng tiếng quỉ thần trò chuyện đã khiến cho Tỳ Kheo sinh lòng sợ hãi, không sao an tâm được. Vị ấy hối hận thầm nghĩ: “Mình thuộc dòng dõi lớn, giàu sang sung sướng mà không chịu ở nhà, lại đi xuất gia. Học đạo chỉ thấy cô tịch, ở chốn núi sâu không bạn bè, không người qua lại chỉ có quỉ thần đe dọa thôi”.

Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi xuống một gốc cây rồi hỏi: “Ông ở đây một mình có sợ hãi không?”.

Vì Tỳ Kheo đáp: “Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập, nên thật rất buồn lo”.
Giây lát, có một con voi chúa đến gốc cây cạnh bên nằm, trong lòng hoan hỷ khoan khoái vì lánh xa được bầy đàn rộn ràng, ồn náo.

Đức Phật hiểu được ý của voi bèn hỏi vị Tỳ Kheo: “Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây chăng?”.

Vị Tỳ Kheo đáp: “Bạch đức Thế Tôn, con không biết”.

Đức Phật bảo: “Con voi này có hơn năm trăm quyến thuộc lớn nhỏ. Nó vì chán ngán bầy đàn nên bỏ đi đến đây nằm dưới gốc cây và nghĩ rằng: “Xa được ngục tù ân ái thật an vui biết bao!”. Voi là loài súc sanh mà còn biết nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi ông là người từ bỏ ngũ dục ở gia đình, cầu được giải thoát mà lại mong muốn có bè bạn. Nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất nhiều tai hại. Hãy ở một mình không tiếp xúc bàn luận. Thà sống tu học một mình hơn là kết bạn với kẻ ngu”.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ:

Hãy học hạnh độc cư
Nếu không có bạn hiền
Thà một mình tu thiện
Không làm bạn kẻ ngu
***
Vui tu học giới hạnh
Cần chi kẻ bên ta
Sống một mình an lạc
Như voi giữa rừng già.

Nghe đức Phật nói xong, Tỳ Kheo chợt tỉnh ngộ, thiền quán lời Phật dạy liền đắc quả A La Hán. Các quỉ thần nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và Tỳ Kheo mới đắc quả cùng nhau trở về tịnh xá.

 

---------------------------------

 

.Xưng tán danh hiệu Phật (đọc để hiểu tại sao nên niệm danh hiệu)
_Này Phật tử, Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ TÂM, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sinh ra tất cả Phật Pháp.

Danh Hiệu Phật chính là BỒ ĐỀ NGUYỆN, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.

Danh Hiệu Phật như Mặt Trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.

Danh Hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp.

Danh Hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu.

Danh Hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Đề nẩy nở, sinh sôi.

Danh Hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh
pháp.

Danh Hiệu Phật như nước Cam Lộ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.

Danh Hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp.
Danh Hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến.

Danh Hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở.

Danh Hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát Sơ Phát Tâm nhanh chóng tới Phật Địa.

Danh Hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sinh không còn sợ hãi, bất an.

Danh Hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng Tam muội.

Danh Hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát Sơ Phát Tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ Tát Hạnh.

Danh Hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sinh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Kim Cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả các pháp hữu lậu.

Danh Hiệu Phật là vị thuốc A già đà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian.

Danh Hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, vì có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm.

Danh Hiệu Phật như hạt châu MA NI, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sinh nghèo khó phước đức và trí tuệ.

Danh Hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sinh tử.

Danh Hiệu Phật như Ba Mươi Hai Tướng Tốt và Tám Mươi Vẻ đẹp của Thế Tôn. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán…

Danh Hiệu Phật như Pháp Thân Bất Tư Nghị, vì luôn lưu xuất tất cả Thân của chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Báo Thân Bất Tư Nghị, vì luôn sinh ra vô lượng vi trần thân Phật trong tâm tưởng mọi chúng sinh.

Danh Hiệu Phật như Hóa Thân Phật Bất Tư Nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Danh Hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo Thân Viên Mãn Lưỡng Túc của giác quả.

Danh Hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân Tùy Nguyện Vãng Sinh của chư vị Thượng Thiện Nhân khắp mười phương thế giới.

Danh Hiệu Phật chính là Cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm.

Danh Hiệu Phật chính là Ba Đời Mười Phương Chư Phật, vì A DI ĐÀ tức là PHÁP GIỚI TẠNG THÂN, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp Thân của Ba Đời Mười phương Chư Phật.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét