Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

ĐỨC PHẬT GIAO PHÓ CHO NGÀI ĐỊA TẠNG


__Này Địa Tạng ! Hôm nay Ta ân cần đem chúng trời,người giao phó cho ông._Trong đời sau,như có hàng trời ,người cùng thiện nam,thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp ,chừng bằng sợi lông,mảy trần,hột cát,giọt nước,thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó,làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh Vô thượng,chớ để họ thối thất.__Lại vầy nữa,này Địa Tạng Bồ Tát !
Trong đời sau,hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo,đến khi bị đọa vào chốn ác đạo vừa bước đến cửa ngục,những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của đức Phật,hay danh hiệu của một vị Bồ Tát,cùng một câu một kệ Kinh Điển Đại Thừa_.Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chước cứu với các chúng sanh đó,ông nên hiện thân ra trước kẻ đó,phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng...
__Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng :
ĐỜI NÀY ĐỜI SAU CHÚNG THIÊN,NHƠN
NAY TA ÂN CẦN DẶN BẢO ÔNG ;
DÙNG ĐẠI THẦN THÔNG QUYỀN ĐỘ HỌ,
ĐỪNG CHO ÁC ĐẠO ĐỌA VÀO TRONG.
__Bồ Tát tuân chỉ_Bấy giờ,ngài Địa Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:''Bạch Đức Thế Tôn !Cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo._Trong đời sau,nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào,đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính,con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó,làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử,huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành,tự nhiên ở nơi đạo Vô thượng không bao giờ có thối chuyển.''

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét