Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ý Nghĩa Của Số Tràng Hạt


- 108 hạt : biểu thị 108 pháp Tam muội cầu tu chứng và đoạn trừ 108 phiền não.
- 54 hạt : biểu thị cho 54 nấc thang tu hành của Bồ Tát gồm Thập Tín, Thập Trụ, Thâp Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa.
- 42 hạt : biểu thị cho 42 nấc thang tu hành của Bồ Tát gồm Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.
- 21 hạt : biểu thị cho 21 quả vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật.
- 18 hạt : biểu thị cho 6 căn(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), 6 thức (nhìn, nghe, nếm, chạm, ý thức), 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà người tu cần nhiếp phục
- 14 hạt : biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm
- 12 hạt : 12 nhân duyên: vô minh, hành, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử

C. Cách lần chuỗi:
Cầm tràng bằng hai tay đưa lên ngang chán hoặc ngang ngực rồi đọc bài khai tràng:

Tràng 18 hạt đọc:

Diệu quả Bồ Đề ly chưởng chưởng
Thủ khai thiên tỏa vạn trùng trùng
Thập bát chuyển luân La Hớn tướng
Thiên quan giáng phước hiện vô cùng
Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

Tràng 108 hạt đọc:

Tay cầm trăm tám hạt bồ đề
Lần tràng tội diệt thoát về Tây phương
Xa lìa sáu nẻo ba đường
Ngồi tòa sen đẹp nương theo Di Đà
Án phệ lô giá na, mạ lạ, mạ lạ, ta phạ ha (7 lần)

Tùy theo thuận tay phải hay trái lần từ mấu tràng trở đi, niệm Phật 1 câu lần 1 hạt, cho đến khi tới đầu tràng thì lần ngược trở lại không được lần qua đầu tràng. Nếu lần qua đầu tràng là phạm tội vượt pháp. Đối với chuổi 18 hạt, lần 6 chuỗi sẽ được 108 lần, chuỗi 12 hạt lần 9 chuỗi sẽ được 108 hạt. Con số 108 là pháp số viên mãn, với các tràng khác không là ước số thì lần vượt qua cũng được.

Dùng tràng niệm Phật có 2 phương pháp phổ biến:
1. Sổ châu niệm Phật:
Mỗi ngày tự đặt ra một hạn định, từ 1 tràng(108 lần) rồi tiến tới 3 tràng, 5 tràng, 7 tràng, 10 tràng, 20 tràng. Cứ như vậy ngày nào cũng niệm cho đến cuối đời chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc.
2. Ký số niệm Phật:
Dùng một quyển sổ ghi lại kết quả công phu niệm phật một ngày, cứ như vậy đến niệm không gián đoạn, không bỏ ngày nào chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc.

Chú ý: Chuỗi bồ đề cũng được gọi là pháp bảo nên khi dùng phải trân trọng, không nên để chuỗi nơi dơ bẩn, không nên đặt dưới nền, ghế, đem vào nhà vệ sinh, để người bước qua v.v… Nếu làm như vậy sẽ tổn phước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét